Acte normative

Constituţia Republicii Moldova

Codul muncii al Republicii Moldova

Codul educaţiei al Republicii Moldova

Legea privind accesul la informaţie

Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal

Legea privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți

Legea nr.131 privind achizițiile publice

Legea cu privire la asigurarea egalitatii

Legea cu privire la asociaţiile obşteşti

Legea cu privire la conflictul de interese

Legea cu privire la petiţionare nr. 190

Legea cu privire la filantropie si sponsorizare

Legea cu privire la fundatii

Codul de etică al cadrelor didactice

Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului

HG Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”

Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea

Ordin ME cu privire la măsurile suplimentare de prevenire a corupției în instituţiile de învăţămînt

Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor

Ordinul nr. 235 cu privire la aprobarea Regulamentului – tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt primar și secundar, ciclul I și II

Regulament privind evaluarea şi notarea rezultatelor şcolare

Regulamentul instituției de învățămînt preșcolar

Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”

Standardele de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului

Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice din învățămîntul general

Standarde de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățămîntul general

Regulamentul de atestare a cadrelor didactice

Ordin de completarea art.21 al Regulamentului de atestare a cadrelor didactuce

REGULAMENTUL de atestare a cadrelor de conducere

Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I

Metodologia de admitere a elevilor în învățămîntul liceal

Ordinul de aprobare și Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu

Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori

Ordinul de aprobare și Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului Metodologiei de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația incluzivă

Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu program prelungit

Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățămînt general

Standartele minime de dotare a şcolilor primare, gimnaziilor şi liceelor cu mijloace TIC

Ordin nr. 559 din 12 iunie 2015 cu privire la prevenirea si combaterea abandonului si absenteismului scolar

Ordin nr. 1090 din 29 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evaluarea elevului din învățământul primar și secundar general

Procedura de raportare despre activitatea instituției de învățământ general

Procedura de publicare a Raportului de activitate a instituției de învățământ general